داخلی های IT: علی گوهرپیام 112 - بهار ارکاک (مبنا) 118 - امیر تافخیزان (داشبورد BI) 145 - یاشار تقی زاده (زیر ساخت و شبکه) 114 - پوریا عربی (زیر ساخت و شبکه) 120